Το παρόν έργο θα βασιστεί σε μια μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί και έχει εφαρμοστεί στην πράξη σε διάφορα ερευνητικά έργα όπου συμμετείχαν οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπου καινοτόμες λύσεις έρχονται κοντά στους πολίτες και επηρεάζουν δυνητικά τις συνήθειες τους.

Η μεθοδολογία περιλαμβάνει τέσσερις διακριτές επαναληπτικές φάσεις ώστε, να συλλεχθούν και να αναλυθούν διεξοδικά οι απαιτήσεις του συστήματος από όλους τους φορείς (1η Φάση) , να αναπτυχθεί το σύστημα λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις λειτουργικές και τεχνικές απαιτήσεις του συστήματος (2η Φάση), να λάβουν χώρα οι πιλοτικές δοκιμές του συστήματος (3η Φάση) και τέλος να αξιολογηθούν τα αποτελέσματα (4η Φάση).

Σε όλες τις παραπάνω φάσεις θα λάβει χώρα εκτενής διάχυση τόσο του εγχειρήματος όσο και των αποτελεσμάτων αυτού.

1η Φάση

Σχεδιασμός Συστήματος

2η Φάση

Ανάπτυξη Συστήματος

3η Φάση

Πιλοτικές Δοκιμές

4η Φάση

Τελική Αξιολόγηση Αποτελεσμάτων

Tοπική κοινωνία

Ευρύτερο κοινό

Επιστημονική κοινότητα

Θεσμικοί Φορείς

Αντίστοιχες κοινότητες παγκοσμίως

Οι αποδέκτες των ενεργειών διάχυσης των αποτελεσμάτων είναι:

Τοπική κοινωνία
Ευρύτερο κοινό
Επιστημονική κοινότητα
Θεσμικοί Φορείς
Αντίστοιχες κοινότητες παγκοσμίως