Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου
Κτήριο Υδραυλικής, 4ος όροφος
15780, Ζωγράφος Αττικής

Ιστοσελίδα

Περιγραφή

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1981 και ανήκει στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο είναι νομοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε

στη Σχολή (τότε Τμήμα) Πολιτικών Μηχανικών με την από 17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου. Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη των οικοσυστημάτων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος κατά ISO 17025 (ΕΣΥΔ).