Η AGENSO είναι μία εταιρία υλοποίησης καινοτόμων λύσεων για τη γεωργία και το περιβάλλον, και η ομάδα της αποτελείται από ανθρώπους με υψηλή εξειδίκευση και εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία σε πανεπιστήμια, εταιρείες, ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα. Οι άνθρωποί μας κατέχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά διπλώματα στη γεωργική μηχανική, την τεχνολογία της πληροφορίας και την περιβαλλοντική διαχείριση, και έχουν επαγγελματική εμπειρία σε διάφορα ερευνητικά ιδρύματα και πανεπιστήμια (π.χ. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΚΕΤΑ), Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΓΠΑ), και Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)).

Η εταιρία εξειδικεύεται στην ανάπτυξη λύσεων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) για τη γεωργία και το περιβάλλον, και ειδικεύεται στην προώθηση της έρευνας και των υπηρεσιών στους τομείς της βιώσιμης γεωργικής παραγωγής, της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας και των προηγμένων τεχνολογιών, ακολουθώντας τους στόχους που έχει θέσει η Ε.Ε. με το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον.

Το προσωπικό της AGENSO έχει συμμετάσχει σε πάνω από 40 ερευνητικά προγράμματα σε Ευρωπαϊκό και σε Εθνικό επίπεδο (FP7, Horizon2020, ERANET ICT-AGRI, FIWARE και ΕΔΚ), και η εταιρία διατηρεί στενή σχέση με τη βιομηχανία καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών και την μεταφορά τεχνογνωσίας.

Η AGENSO συμμετέχει επί του παρόντος σε 8 Ευρωπαϊκά έργα Horizon 2020, 3 Ευρωπαϊκά έργα ICT-AGRI και 10 Εθνικά προγράμματα Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ, για την ανάπτυξη λύσεων και λογισμικού ΤΠΕ, για τον αγροτικό και περιβαλλοντικό τομέα. Επιπρόσθετα, προσφέρει υπηρεσίες σε πάνω από 10 πανεπιστήμια και ερευνητικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό (Δανία, Γερμανία, Ελβετία και Φιλανδία).

Επιπλέον, το χαρτοφυλάκιο της AGENSO περιλαμβάνει την ανάπτυξη γεωργικών ρομπότ και 6 λύσεων για την γεωργία και το περιβάλλον. Η εταιρία, προσφέρει επίσης υπηρεσίες γεωργίας ακριβείας και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεμονωμένους αγρότες και γεωργικούς συνεταιρισμούς.

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, το οποίο ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) καθώς και από το Ν. 4310/2014, ως ισχύει σήμερα. Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδέεται με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος αυτού, γεγονός το οποίο αναντίρρητα επικυρώνει το χαρακτηρισμό του εν λόγω ΝΠΙΔ, ως Πανεπιστημιακού, ήτοι συνιστά οργανικό τμήμα του ΕΜΠ, απολαύον, όμως, ρητής και πραγματικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

 • Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.
 • Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα.
 • Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα.
 • Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.

Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής:

 • Συστήματα ανθρώπου μηχανής
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Βιομηχανική αυτοματοποίηση
 • Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα
 • Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης
 • Υλικό και υπολογιστικά συστήματα.

Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο:

 • Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου.
 • Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.
 • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
 • Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.
 • Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό

Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.

Από το 2004, το γραφείο e-trikala αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες υλοποιώντας με επιτυχία Δημοτικά, Εθνικά αλλά και Ευρωπαϊκά έργα. Στις 8 Απριλίου 2008, έχοντας την απαιτούμενη εμπειρία, εξελίχθηκε σε Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α., με την επωνυμία e-Trikala Α.Ε., όπου το 99% του μετοχικού κεφαλαίου ανήκει στο Δήμο Τρικκαίων και το υπόλοιπο 1% στο Εμπορικό Επιμελητήριο Τρικάλων.

Σκοπός της είναι, η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε μία μεσαίου μεγέθους πόλη, η απλούστευση των καθημερινών τους συναλλαγών, η μείωση στα τηλεπικοινωνιακά κόστη και η προσφορά νέων υπηρεσιών. Επιπλέον, οι εφαρμογές νέων τεχνολογιών, αποτελούν το νέο τρόπο συμμετοχής των πολιτών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων ενώ παράλληλα καθιστούν τις Δημόσιες αρχές, εγγυητές για την σωστή λειτουργία της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με την ψηφιακή και από απόσταση εξυπηρέτηση των πολιτών.

Το Εργαστήριο Υγειονομικής Τεχνολογίας ιδρύθηκε το 1981 και ανήκει στον Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Το Εργαστήριο είναι νομοθετημένο με το Π.Δ. 573/1-6-81 (ΦΕΚ 149/11-6-81-Τεύχος Α) και εντάχθηκε

στη Σχολή (τότε Τμήμα) Πολιτικών Μηχανικών με την από 17-12-1982 απόφαση της Συγκλήτου. Οι τομείς δραστηριότητας του εργαστηρίου περιλαμβάνουν την εκπαίδευση, τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου σε θέματα διαχείρισης των υδατικών πόρων και του περιβάλλοντος.

Ειδικότερες επιστημονικές περιοχές που καλύπτονται είναι η διαχείριση υδατικών πόρων, η επεξεργασία νερού, υγρών αποβλήτων και ιλύος, η διαχείριση στερεών αποβλήτων, η επαναχρησιμοποίηση και αξιοποίηση λυμάτων και ιλύος, η ποιότητα του υδάτινου περιβάλλοντος, η μελέτη των οικοσυστημάτων και οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Το Εργαστήριο είναι διαπιστευμένο για αναλύσεις νερού, λυμάτων και ιλύος κατά ISO 17025 (ΕΣΥΔ).