Διεύθυνση

Ηρώων Πολυτεχνείου 9

Πολυτεχνειούπολη

15773, Ζωγράφος Αττικής

Ιστοσελίδα

Περιγραφή

Το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ & ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΜΕΤΣΟΒΙΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ (ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ), αποτελεί βάσει του νομοθετικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας του, Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο, ήτοι ΝΠΙΔ, κοινωφελούς ενδιαφέροντος, προσανατολισμένο στην έρευνα, όπως μαρτυρεί ο τίτλος του, συνδεδεμένο με το ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ κι εποπτευόμενο από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ.

Ειδικότερα, το ΕΠΙΣΕΥ ΕΜΠ ιδρύθηκε δυνάμει του ΠΔ 271/1989, το οποίο ισχύει τροποποιηθέν από το ΠΔ 13/1998.

Οι εν λόγω διατάξεις έχουν τροποποιηθεί περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 11 του Ν. 3685/2008 ‘’Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα, το οποίο τροποποιήθηκε περαιτέρω δυνάμει του άρθρου 32 του N. 3794/2009 ‘’Ρύθμιση θεμάτων του πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις’’, υπό τον τίτλο Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (ΕΠΙ) καθώς και από το Ν. 4310/2014, ως ισχύει σήμερα. Βάσει του άρθρου 1§1 του ιδρυτικού διατάγματος, το Ινστιτούτο ανήκει οργανικά στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και συνδέεται με τη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του ιδρύματος αυτού, γεγονός το οποίο αναντίρρητα επικυρώνει το χαρακτηρισμό του εν λόγω ΝΠΙΔ, ως Πανεπιστημιακού, ήτοι συνιστά οργανικό τμήμα του ΕΜΠ, απολαύον, όμως, ρητής και πραγματικής διοικητικής και οικονομικής αυτονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 1§2 του ΠΔ 271/1989.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του ιδρυτικού ΠΔ σκοπός του Ινστιτούτου είναι:

 • Η διεξαγωγή έρευνας, η ανάπτυξη της τεχνογνωσίας και η μεταφορά τεχνολογίας.
 • Η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Ελλάδα.
 • Η ανάπτυξη προϊόντων υψηλής τεχνολογίας για την στήριξη της ελληνικής ηλεκτρονικής βιομηχανίας, η ανάπτυξη των τηλεπικοινωνιών και η αυτοματοποίηση της βιομηχανίας παραγωγής στην Ελλάδα.
 • Υποστηρίζει τις μεταπτυχιακές σπουδές που διεξάγονται στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Ε.Μ. Πολυτεχνείου καθώς επίσης και γενικότερα τους σκοπούς του ίδιου Τμήματος.

Τομείς (επιστημονικές περιοχές) δραστηριότητες του ινστιτούτου είναι κυρίως οι εξής:

 • Συστήματα ανθρώπου μηχανής
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Βιομηχανική αυτοματοποίηση
 • Υβριδικά και ολοκληρωμένα κυκλώματα
 • Λογικό εφαρμογών και συστήματα διοίκησης
 • Υλικό και υπολογιστικά συστήματα.

Για την επίτευξη του σκοπού του το ινστιτούτο:

 • Εκπονεί και διεξάγει μελέτες και ερευνητικά προγράμματα τα οποία αναφέρονται στην περιοχή των επιστημονικών ενδιαφερόντων του ινστιτούτου.
 • Παράγει πρωτότυπα προϊόντα και παρέχει υπηρεσίες σχετικές με τις ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητές του.
 • Προωθεί την ανάπτυξη σχέσεων και συνεργάζεται με άλλα ερευνητικά ιδρύματα του εσωτερικού ή του εξωτερικού τα οποία ασκούν όμοια ή συναφή δραστηριότητα.
 • Ειδικεύει επιστήμονες και τεχνικούς στους τομείς δραστηριότητάς του.
 • Προμηθεύεται τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό

Αναπτύσσει οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συναφή με τους σκοπούς του.