Το έργο CIRC4FooD θα διαρκέσει 24 μήνες και χωρίζεται σε πέντε (5) Ενότητες Εργασίας (ΕΕ).

Πιο συγκεκριμένα οι ΕΕ του έργου είναι:

  • ΕΕ1: Σχεδιασμός των Προτεινόμενων Συστημάτων
  • ΕΕ2: Ανάπτυξη των Συστημάτων
  • ΕΕ3: Πιλοτικές Δοκιμές
  • ΕΕ4: Αποτίμηση των Αποτελεσμάτων – Βελτίωση Συστήματος
  • ΕΕ5: Μελλοντικές Επεκτάσεις